Perintäritari Oy:n perintätoiminnan

Yhteistyösopimuksen yleiset sopimusehdot

Antamalla toimeksiannon Perintäritari Oy:lle, toimeksiantaja sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja.

1. TOIMEKSIANNOT

Toimeksiantaja toimittaa perittävän aineiston perintätoimistolle erikseen sovitulla tavalla.

Toimeksiantaja vastaa saatavien perusteiden oikeellisuudesta. Mikäli saatava osoittautuu kokonaan tai osittain perusteettomaksi, vastaa toimeksiantaja perintätoimistolle perintätoimeksiannon aiheuttamista kustannuksista.

2. TOIMEKSIANTAJAN VELVOLLISUUDET

Toimeksiantaja toimittaa velalliselle vähintään yhden maksukehotuksen ennen perintätoimeksiantoa. Toimeksiantaja on sopimuksen voimassaoloaikana oikeutettu maksumuistutuksessaan ilmoittamaan saatavan perinnän siirtymisestä Perintäritari Oy:n hoidettavaksi. Perintäritari Oy voi myös huolehtia maksumuistutuksen lähettämisestä, mikäli näin erikseen sovitaan. Toimeksiantaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan perintätoimistolle saamastaan suorasta maksusta sekä tietoonsa tulleesta velallisen osoitteenmuutoksesta, reklamaatiosta tai muusta saatavan perintään vaikuttavasta muutoksesta sekä toimittamaan perintätoimistolle toimeksiannon jatkamiseksi tarvittavat perintätoimiston pyytämät selvitykset ja asiakirjat.

Toimeksiantaja vastaa siitä, että saatava on perintäkelpoinen:

  • saatava on erääntynyt (eräpäivä on mennyt)
  • saatava on edelleen maksamatta
  • saatava perustuu sopimukseen toimeksiantajan ja velallisen kanssa
  • saatava on riidaton eli siitä ei ole reklamoitu ennen toimeksiantoa
  • saatava ei ole vanhentunut (lue lisää velan vanhentumisesta)

3. PALKKIOT JA KULUT

Kaikista toimeksiantajalle perinnän kautta kertyneistä varoista veloitetaan sopimuksenmukainen provisio. Provisio veloitetaan myös silloin, kun velallinen maksaa saatavan tai osan siitä suoraan toimeksiantajalle perintätoimenpiteiden alkamisen jälkeen. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa toimeksiantajalta perinnästä sekä oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Riidattomien saatavien osalta perintäkulut kuitataan suoritetuksi velalliselta saaduilla suorituksilla eikä niitä enää veloiteta toimeksiantajalta. Mikäli perintäkulut ovat suuremmat kuin velalliselta saatujen suoritusten osuus, perintätoimistolla on oikeus periä maksamatta jääneet velalliskulut kokonaan toimeksiantajalta. Perintäritari Oy:llä on oikeus jatkaa perintää toimeksiantajan nimissä myös palkkioiden ja kulujen perimiseksi tai vaihtoehtoisesti Perintäritari Oy laskuttaa syntyneet kulut toimeksiantajalta.

Jos muistutustoimeksianto aiheuttaa enemmän kuin kaksi maksuerää kattavan maksusuunnitelman, Perintäritari Oy on oikeutettu täyteen toimeksiantopalkkioon.

Perintäritari Oy:n provisio on toimeksiantajalta maksimissaan 10% kotiutettavasta saatavasta, mutta kuitenkin vähintään 25€ kotiutettavasta saatavasta. Velalliskulujen määrä on ensimmäisen maksuvaatimuksen kohdalla lähtökohtaisesti noin 10% kotiutettavasta saatavasta.

Kun saatava saadaan perityksi velalliselta, palautetaan toimeksiantajalta laskutetut viranomaismaksut, pääoma ja kertynyt viivästyskorko toimeksiantajalle vähennettynä provision määrällä. Perintäritari Oy:lla on oikeus vähentää kaikki palkkiot ja kulut tilityksen yhteydessä.

Riitaisen saatavan perintää koskevaa oikeudenkäyntiä varten perintätoimistolla on oikeus vaatia velkojalta ennakkosuoritusta kulujen ja palkkion varalle.

Perintätoimisto saa luopua tehtävän hoitamisesta, jos velkoja huomautuksista huolimatta jättää maksamatta osalaskun tai ennakon.

Perintäritari Oy ilmoittaa toimeksiantajalle tulevista hinnaston muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. Uutta hinnoittelua sovelletaan myös vireillä oleviin toimeksiantoihin hinnaston muutoksen jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin. Perintäritari Oy pidättää itselleen oikeuden lisätä hinnaston mukaisiin palkkioihin ja perimiskuluihin mahdollisesti voimaan tulevasta lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä aiheutuvat kustannukset.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

4. TILITYS

Perintäritari Oy tilittää kertyneet varat toimeksiantajan tilille sopimuksen mukaan.

Perintäritari Oy:llä on oikeus kuitata perityistä varoista toimeksiantajan muidenkin toimeksiantojen hoitamisesta syntyneet toimeksiantajalta laskutetut kulut ja palkkiot.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimeksiantajalla on oikeus purkaa sopimus milloin tahansa. Perintäritari Oy:lla on oikeus suorittaa loppuun toimeksiannot, jotka sille on toimitettu ennen sopimuksen purkamista. Toimeksiantajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa perinnässä olevan toimeksiannon, jolloin laskutamme auki olevat perintä-, provisio- ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut palkkiona suoritetuista toimenpiteistä.

Mikäli toimeksiantaja haluaa osittain tai kokonaan lopettaa toimeksiantojen jälkiperinnän, tulevat jälkiperinnästä siihen mennessä aiheutuneet kustannukset toimeksiantajan maksettavaksi perinnän lopetuksen yhteydessä. Kustannuksiksi lasketaan aiheutuneet kulut ja palkkiot. Palkkion määrä riippuu jälkiperinnän kestosta ja saatavan suuruudesta.

Toimeksiannon myötä Perintäritari Oy lisää toimeksiantajan uutiskirjeen tilaajaksi automaattisesti. Uutiskirjetilaus on peruttavissa välittömästi ensimmäisen uutiskirjeen vastaanottamisen jälkeen.

6. VASTUU VAHINGOSTA

Perintäritari Oy ei vastaa vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai jonka estäminen edellyttäisi taloudellista tai muutoin kohtuuttomia toimenpiteitä verrattuna syntyvän vahingon määrään. Perintäriritari Oy:lla on oma vastuuvakuutus.

7. VAITIOLOVELVOLLISUUS

Perintäritari Oy:n henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikista toimeksiantajan toimintaan, yhteistyöhön ja perintään liittyvistä seikoista.

8. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ja yhteistyöstä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Seinäjoella 2.1.2017

11.7.2017: Lisätty “Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen” -kohtaan lauseke uutiskirjeen vastaanottamisesta.