Toimeksiantajan tietosuoja

Perintäritari Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yritys huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Toimeksiantajalta rekisteröidään henkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä pankkitilinumero. Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään ja niitä mahdollisesti täydennetään julkisista rekistereistä (puhelinluettelot yms). Henkilötietoja Perintäritari Oy:ssä vastaanottavat ja käsittelevät ainoastaan Perintäritari Oy:n tehtävään koulutettu henkilökunta. Perintäritari Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan oikeudellinen perintä, jolloin toimeksiantajan henkilötietoja luovutetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle ja ulosottovirastolle sekä muut rekisteriselosteessa mainitut tapaukset.

Henkilötietojen kerääminen toimeksiantajilta perustuu oikeutettuun etuun. Antaessaan perintätoimeksiannon, henkilön ja Perintäritari Oy:n välille syntyy asiakassuhde. Toimeksiannon aikana henkilötietoja käytetään perintätoimeksiannon hoitamiseen, asiakaspalveluun, asiakassuhteen ylläpitoon sekä Perintäritari Oy:n ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen uutiskirjeen muodossa. Toimeksiannon päätyttyä henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen. Toimeksiannon päättymisen jälkeen henkilötietoja käytetään uutiskirjeiden ja muun ajankohtaisen sisällön toimittamiseen asiakkaalle. Vaikka asiakas antaisi suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, on hänellä oikeus milloin tahansa peruuttaa tuo suostumus ilmoittamalla siitä puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse Perintäritari Oy:lle. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Perintäritari Oy:n verkkosivuilla.

Toimeksiannon yhteydessä henkilötietojen antaminen Perintäritari Oy:lle tässä selosteessa mainitussa laajuudessa on välttämätöntä, jotta sopimus voi syntyä. Mikäli toimeksiantaja ei toimita pyydettyjä henkilötietoja, ei toimeksiantoa voida ottaa vastaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa käsittelyä ja pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään.

Perintäritari Oy ei tee automaattista päätöksentekoa eli asiakkaiden profilointia.

Perintäritari Oy:llä ei ole nimettyä tietosuojavastaavaa mutta toimitusjohtaja auttaa mielellään kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Velallisen tietosuoja

Perintäritari Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yritys huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Velalliselta rekisteröidään henkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään toimeksiantajalta ja niitä mahdollisesti täydennetään julkisista rekistereistä (puhelinluettelot yms.) Henkilötietoja Perintäritari Oy:ssä vastaanottavat ja käsittelevät ainoastaan Perintäritari Oy:n tehtävään koulutettu henkilökunta. Perintäritari Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostaa ainoastaan oikeudellinen perintä, jolloin velallisen henkilötietoja luovutetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle ja ulosottovirastolle sekä muut rekisteriselosteessa mainitut tapaukset.

Henkilötietojen kerääminen velallisesta perustuu velallisen ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen. Saadessaan perintätoimeksiannon, Perintäritari Oy rekisteröi velallisasiakkaan henkilötiedot, jotta voi saattaa mainitun sopimuksen täytäntöön (saatavan perintä). Toimeksisaannin aikana henkilötietoja käytetään perintätoimeksiannon hoitamiseen, yhteydenpitoon ja asiakaspalveluun. Perintäritari Oy:n ja velallisen välille ei synny oikeutettua etua, ellei velallisesta tule myös toimeksiantaja. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Perintäritari Oy:n verkkosivuilla.

Henkilötietoja säilytetään viimeisen velallista koskevan toimeksiannon päättymisestä viiden vuoden ajan (Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 12§) mahdollisten oikeudellisten vaateiden vuoksi. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa käsittelyä ja pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Perintäritari Oy ei tee automaattista päätöksentekoa eli asiakkaiden profilointia.

Perintäritari Oy:llä ei ole nimettyä tietosuojavastaavaa mutta toimitusjohtaja auttaa mielellään kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Perintäritari Oy:n perintätoiminnan rekisteriseloste

Perintärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Perintäritari Oy

Y-tunnus: 1065783-1

Porvarinkatu 4 B 16, 60100 SEINÄJOKI

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Jussi Saarijärvi, 044 5883969, jussi(a)perintaritari.fi

3. REKISTERIN NIMI

Perintäritari Oy:n perintärekisteri

4. REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen. Tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä. Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään niin, että niitä ei voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

5. REKISTERI SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT VELALLISISTA

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien ja toimeksiannon kohteena olevien perintäasiakkaiden asiakasnumero, nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimi ja yhteystiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:

– Saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot

– Toimeksiannon numero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot

– Perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot

– Toimeksiantajan ilmoittamat muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Perintäasiakkaan itse (esim. puhelimessa tai sähköpostilla) antamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Toimeksiantajat (toimeksiantoa, velallisasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)

Velallisasiakkaat (velallisasiakasta sekä saatavaa ja sen maksuja koskevat tiedot)

Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)

Ulosottoviranomaiset (ulosottomenettelyä koskevat tiedot)

Tuomioistuimet (oikeudelliseen perintään liittyvät tiedot)

Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)

Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)

Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

YTJ (yritystiedot)

Verottaja (Julkiset verotiedot)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) (perintäasiakkaan yksilöintitiedot)

Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)

Maistraatit (edunvalvontatiedot)

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:

– Toimeksiantajalle

– Perintäasiakkaalle itselleen

– Tuomioistuimille ja riita-asioissa osapuolia edustaville asianajajille

– Ulosottoviranomaisille

– Luottotietoyhtiöille

– Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain 5.luvun sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulutetut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Perintäritari Oy

Y-tunnus: 1065783-1

Porvarinkatu 4 B 16, 60100 SEINÄJOKI

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Juha Järvinen, 0440 172424, juha(a)perintaritari.fi

3. REKISTERIN NIMI

Perintäritari Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen. Tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä. Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään niin, että niitä ei voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi. Rekisteriä voidaan käyttää ammattimaisten perintätoimeksiantojen hoitamisen lisäksi markkinointitarkoituksessa.

5. REKISTERI SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TIEDOT ASIAKKAISTA

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien asiakasnumero, nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien nimi ja yhteystiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:

– Saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot

– Toimeksiannon numero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot

– Perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot

– Toimeksiantajan ilmoittamat muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Perintäasiakkaan itse (esim. puhelimessa tai sähköpostilla) antamat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

– Muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Toimeksiantajat (toimeksiantoa, velallisasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)

Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)

Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)

Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)

Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

YTJ (yritystiedot)

Verottaja (Julkiset verotiedot)

Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)

Maistraatit (edunvalvontatiedot)

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:

– Toimeksiantajalle itselleen

– Tuomioistuimille ja riita-asioissa osapuolia edustaville asianajajille

– Ulosottoviranomaisille

– Luottotietoyhtiöille

– Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain 5.luvun sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain tehtävään koulutetut ja nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Seinäjoella 24. päivänä toukokuuta 2018

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hyväksy vain välttämättömimmät evästeet. Tulemme aina käyttämään evästetietoja vastuullisesti, eikä niistä koidu sinulle haittaa.

Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana, sekä kohdentaa markkinointiamme. Käyttämämme evästeet liittyvät mm. Chat-palvelumme Tawk.to, Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin. Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Saatamme hyödyntää evästeitä myös palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämisessä, verkkosivuston käytön analysoimisessa, sekä markkinoinnin kohdentamisessa ja optimoimisessa. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.