Riitaisen saatavan perintä perintäritari

Lasku asiakkaalle ja asiakas maksaa laskun tyytyväisenä. Näin asioiden pitäisi aina mennä. Kuitenkin osa laskuista ei aina ole täysin selkeitä ja riidattomia vaan niiden maksaminen kiistetään joko osin tai kokonaisuudessaan. Miten näiden riitaisten saatavien kanssa tulee menetellä, kuinka ne pystytään välttämään ja millä toimialoilla riitaiset saatavat erityisesti nostavat päätään? Mennääs katsomaan.

Miten määritellään riitainen saatava?

Yksi tavallisimmista riitautuksen perusteista on “epäselvä lasku”. Laskutustiedot, alv-erittely, laskun perusteet tai loppusumma voi olla virheellinen, jonka vuoksi lasku reklamoidaan lähettäjälle. Näissä tapauksissa usein korjaukset tehdään siten kuinka alunperin asiat on sovittu ja korjaustoimenpiteiden jälkeen lasku menee maksuun.

Mutta kaikki riitatilanteet eivät suju näin yksinkertaisesti. Jos palveluntuottaja on jättänyt joitain sovittuja asioita tekemättä tai laskun loppusumma on erittäin poikkeava alunperin sovitusta, laskun riitaisuus voi jatkua aina oikeudellisiin toimiin saakka.

Mutta epäselvä lasku tulee AINA reklamoida ja reklamointi tulee AINA perustella.

Miten menetellä riitatilanteessa?

Mikäli asiakas riitauttaa laskun, kannattaa aina tarkastella asiaa mahdollisimman puolueettomasti ja käydä läpi mitä on palvelun tuottamisesta sovittu. Esittäkää näkemyksenne kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) ja perustelkaa se. Mikäli sovintoa ei tule ja näkemykset ovat edelleen eriävät, asiaa on edistettävä ulkopuolisen tahon auttamana. Kuitenkin yksi olennainen seikka on hyvä huomioida: jos lasku on vain osittain perusteeton/riitainen, koko laskun riitauttaminen ei ole perusteltua. Sen vuoksi myös lasku kannattaa eritellä mahdollisimman tarkasti eri työvaiheista ja tuotteista.

Riitaisia tapauksia edistetään oikeudellisen perinnän keinoin. Tällöin oikeusturvavakuutus madaltaa kynnystä ottaa apuun asiansa osaava lakimies/asianajaja. Vastineet laaditaan ja jos niiden pohjaltakaan ei yhteisymmärrystä synny, käräjäoikeus päättää viime kädessä kuka on oikeassa ja kummalle osapuolelle lankeaa laskun maksu.

Mikäli kuluttajana laskun saaja on riitauttanut saatavan, mutta laskun lähettäjä ei reagoi riitautukseen, KKV:n Kuluttajaneuvonta auttaa asian edistämisessä.

Miten riitatilanteet vältetään?

Kun laadit hyvän sekä yksityiskohtaisen kirjallisen sopimuksen ja toimit sopimuksen mukaisesti, riitatilanteet karttavat sinua. Ja jos niitä tulee, olet pääsääntöisesti se menestyvä osapuoli. Sanomattakin on selvää, että sopimukset tulee tehdä aina kirjallisena. Sopimuksessa on syytä kuvata mitä palvelu/tuote sisältää. Kaikki sopimuksen ulkopuoliset lisätyöt tulee sopia myös kirjallisesti.

Yksi keino riitatilanteiden välttämiseen on tehdä töitä hyvien asiakkaiden kanssa. Asiakkaan luottotietojen tarkastaminen on yksi erittäin hyvä tapa tehdä asiakasvalintaa. Mitä enemmän maksuhäiriömerkintöjä asiakkailta löytyy, sitä todennäköisempää on laskun riitauttaminen heikentyneen maksukyvyn myötä. Valitettavasti maksukyvyttömyys kasvattaa maksuhaluttomuutta.

LUE MYÖS: ”Asiakastieto tarjoaa dataa parempiin luottopäätöksiin”

Blogikirjoituksemme 15.10.2019

Mitkä toimialat ovat erityisherkkiä riitatilanteille?

Meillä ei oikeastaan ole tiedossa yhtään toimialaa, jossa reklamaatioita ja laskujen riitauttamisia ei voisi tulla vastaan. Tuotteissa on mahdollisia puutteita ja palveluissa näkemykset saattavat erota osapuolten odotusten välillä. On kuitenkin muutama toimiala, joissa laskuja riitautetaan tavallista enemmän.

Rakennusala ja kunnossapidolliset palvelut. Yleisin syy reklamaatioihin on tyytymättömyys lopputulokseen. Työ voidaan tilata urakkana tai tuntityönä, joista jälkimmäinen voi paisuttaa alkuperäistä laskun loppusummaa merkittävästi. Laskuissa on erittäin olennaista olla työtuntien hyväksytykset kunnossa ja tarkat erittelyt laskutettavista yksityiskohdista.

Ohjelmistoala. Mielipiteitä, pilkunviilausta ja sen myötä paisuvia kustannuksia. Laskutus kannattaa ehdottomasti tehdä osissa ja etupainotteisesti, jotta budjetti ei pääse ylittymään ja asiakas pysyy karsimaan epäolennaisuuksia pois. Sopimusten sisällöillä suuri merkitys ja kaikki viestintä kannattaa käydä kirjallisesti. Kesken projektin mielipiteet ja korjaukset maksavat aina työn tilaajalle.

Perintätoimiston toiminta riitaisissa saatavissa

Laki saatavien perinnästä ja hyvä perintätapa ohjaavat meitä perintätoimistoja riitaisten saatavien käsittelyssä. Kun lasku riitautetaan perusteluineen, sen perintää ei vapaaehtoisin keinoin voi jatkaa vaan asia käsitellään käräjäoikeudessa riita-asiana, mikäli sitä halutaan viedä eteenpäin. Välillä perusteet ovat erittäin huteria, mutta jos sovintoon ei ole tahtoa, kerromme osapuolille miten oikeudellinen prosessi toimii ja millaisia kuluja siitä muodostuu. Sovintoon tarjoamme tämänkin jälkeen vielä mahdollisuutta.

Kuulemme usein, että perintätomistot ovat täysin tehottomia ”riitaisten” saatavien perinnässä. Saatavien riitauttaminen tekaistuilla syillä ei missään nimessä ole fiksua, mutta valitettavasti meidän tehtävämme on taata molemmille osapuolille oikeusturva myös ”riitaisissa” asioissa. Kun saatava riitautetaan minimaalisin perustein, ilmassa on niin paljon maksuhaluttomuutta, että toimenpiteemme eivät tehoaisi kuitenkaan.

Molempien osapuolten kannalta me kuitenkin haluamme selvittää perusteet, jotta voimme puolueettomana toimijana arvioida kannattaako asiassa lähteä miekkailemaan oikeusteitse. Prosessi on pitkä ja kulut kasvavat merkittävästi, jonka vuoksi pienten pääomien perinnässä ei välttämättä ole järkeä. Usein ainoat hyötyjät ovat lakimiehet/asianajajat.

LUE MYÖS: ”Perintä velallisen näkökulmasta”

Blogikirjoituksemme 19.11.2019

Me Perintäritarissa toteutamme ainoastaan vapaaehtoista perintää. Siksi meillä ei ole intressinä siirtää asoita oikeudelliseen perintään yksipuolisella ilmoituksella vaan haluamme aina käydä perusteet osapuolten kanssa läpi ja hakea sovinnollista ratkaisua loppuun saakka. Pitkittyneet ja kalliit riitelyt vievät osapuolilta aikaa liiketoiminnan ydintekemisestä. Siksi sovittelu on riitaisissa tilanteissa usein paras mahdollinen ratkaisu. Se on meidän ydintekemistämme.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.