Velkojan ja velallisen oikeudet perinnässä

Ajoittain tulee vastaan tilanteita, joissa velkoja tai velallinen eivät ole varmoja mikä on oikein, mikä väärin ja mitä heidän kannattaisi erääntyneen laskun kanssa tehdä. Missä kohtaa prosessia saatavia lain mukaan voi periä ja onko sopimusteknisesti laskutukselle perusteet? Tai vastaavasti: missä tilanteessa lasku tulee maksaa, kun laskun sisällössä on epäselvyyttä? Meidän tehtävämme on vaalia molempien osapuolten oikeusturvaa, ohjeistaa osapuolia toimimaan oikein, ja siksi haluamme aina, että epäselvyydet selvitetään ennen maksujen suorittamista. Millaisia oikeuksia velkojalla ja velallisella on saatavien perinnässä?

Velkojan oikeudet perinnässä

Velkojalla on aina oikeus periä erääntyneitä ja riidattomia saatavia asiakkaaltaan. Hän voi tehdä sen itse tai käyttää apuna perintätoimistoa. Omia perintätoimia ovat muistuttaminen ja asian edistäminen summaarisella haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Jos velkoja käyttää perintätoimistoa apunaan, toimeksisaajana perintätoimiston on tehtävä riittävä selvitys perinnän aiheellisuudesta ja oltava skarppina perinnän aikarajoista ja kuluista, jotta perintää toteutetaan lain mukaisella tavalla. Perintätoimisto korjaa esimerkiksi liian suuret muistutuskulut maksuvaatimukselle.

Jos saatava on riitainen, tulee epäselvyydet selvittää ennen seuraavia toimenpiteitä. Jos saatavan osalta ilmenee riitaisuutta perintätoimiston toimenpiteiden aloittamisen jälkeen, prosessi keskeytyy ja katsotaan saadaanko asia selvitettyä sopuisasti. Jos sopua ei synny, prosessi jatkuu riita-asiana juristin kanssa. Tällöin on hyvä varmistua oikeusturvavakuutuksen olemassa olosta, joka antaa turvaa kulujen kattamisessa.

Velkojalla on myös oikeus saada suoritus laskun riidattomista osuuksista. Velallisasiakkaan riitauttaessa esimerkiksi lokakuun 2023 kirjanpidon epäselvyyksien vuoksi, hänen tulee maksaa samalta laskulta löytyvät syyskuu 2023 ja marraskuu 2023. Lokakuun osalta asiat tulee selvittää kuntoon ennen sen maksamista. Usein asiat hoituvat kuitenkin nopeasti ja kokonaisuudessaan, kunhan velkoja saa tiedon epäselvyyksistä.

Velallisen oikeudet perinnässä

Velallisasiakkaan oikeudet tulee erityisesti vastaan tilanteissa, kun laskuissa koetaan olevan epäselvyyttä ja riitaisuutta. Jotkut ovat valmiita maksamaan epäselviäkin laskuja, sillä pelkäävät perintäkulujen kasvua tai oikeudellista perintää. Näin ei kuitenkaan kuulu toimia vaan omista oikeuksista tulee pitää kiinni: epäselvyydet tulee selvittää ennen maksamista, reklamointi tehdä kirjallisesti ja luvata laskun maksu, kun asiat ovat selvät.

Velallisen oikeuksiin joudumme usein tuomaan lisätietoa. Kun laskussa on epäselvyyttä, siitä on tärkeä viipymättä informoida kirjallisesti laskun lähettäjää. Sähköpostitse lähetetty reklamaatio on hyvä, sillä siinä näkyy lähetyspäivä ja sisältö mikäli esimerkiksi perintätoimisto haluaa saada ennen perintätoimia tehdystä reklamaatiosta lisätietoa. Suullisesti/puhelimitse tehty reklamaatio on myös pätevä, mutta se on erittäin vaikea näyttää jälkeenpäin toteen. Tämän kaiken ohjeistamme siksi, että haluamme taata myös velalliselle täyden oikeusturvan, mikäli hän on tietämätön miten kuuluu toimia. Tieto ei saa lisätä tuskaa. Päinvastoin.

Velallisen oikeus on myös saada tarkennukset myös muihin laskuun liittyviin kysymyksiin ennen maksamista. Näitä ovat muun muassa viivästyskorko ja maksuehto. Tiedot löytyvät tavallisesti yleisistä sopimusehdoista, mutta poikkeavan suuret viivästyskorot sekä liian tiukat maksuehdot aiheuttavat silloin tällöin lisätiedusteluita. Mahdolliset maksusuunnitelmat ja eräpäiväsiirrot on hyvä tehdä kirjallisesti, jotta velallinen pystyy näyttämään ne toteen mikäli velkoja on siirtänyt saatavat perintätoimistolle, vaikka sovitussa suunnitelmassa on pysytty.

Perinnästä velallisen näkökulmasta olemme kirjoittaneet jo vuonna 2019 ja vieläkään emme muuttaisi kirjoituksen sisältöä mitenkään.

Osapuolten välinen luottamuspula

Joskus perintätoimisto on neuvottelevana osapuolena luottamuspulan vuoksi. Velallisasiakas ei halua maksaa tuotetta, sillä hän ei luota siihen, että se toimitettaisiin sovitunlaisena hänelle. Näin on käynyt tilanteissa, kun velallisasiakkaalla on joko kyseisestä toimittajasta epäluotettava kuva tai hänellä on aiempia huonoja kokemuksia vastaavista tilanteista eri toimittajilta. Tällöin me pystymme toimimaan suorituksen panttaajana niin pitkään kunnes velallisasiakas on hyväksynyt tuotteen sellaisena kuin on sovittu, ja hyväksynnän jälkeen siirrämme suorituksen toimeksiantajallemme. Tämä tilanne vaatii molempien osapuolten hyväksynnän, mutta on ollut toimiva tapa ongelman ratkaisemiseksi.


Pitää muistaa, että oikeudet ja velvollisuudet kulkevat myös saatavien perinnässä käsi kädessä: olet oikeutettu saamaan laskun mukaisen suorituksen, kun sen sisältävät tuotteet/palvelut on toimitettu asiakkaalle sovitulla laadulla. Velallisasiakkaalla on myös velvollisuus maksaa lasku, kun sovittu palvelu/tuote on toimitettu sovitunlaisesti. Rumimpia tapauksia ovat ne tilanteet, kun varattomat yksityishenkilöt häädetään vuokra-asunnostaan ja he “ostavat” muuttopalvelun ja loppusiivouksen sellaisilta toimijoilta, jotka eivät ole varmistuneet asiakkaan luottotiedoista ja laskuttavat työstä vasta sen tehtyään. Nämä saadaan kitkettyä ainoastaan käteiskaupalla tai asiakkaan luottotiedot huolellisesti tarkastamalla ennen myyntiä.

Ja pitää aina muistaa, että laki saatavien perinnästä ja hyvä perintätapa asettavat raamit meidän toiminnallemme toimia ”tuomarina” osapuolten välillä.

Perintäritarin Juha

Comments are closed.